Større skrift: A A A
Share | print

Rødt kort til Hegnar

Trygve Hegnar deler ut rødt kort til Norsk Pilotforbund i sin leder torsdag 17. november. Saken gjelder Luftfartstilsynets egen arbeidsmiljøundersøkelse, der de har spurt piloter og kabinansatte om arbeidsforholdene i norsk luftfart. 


Av: Petter Førde, leder i Norsk Pilotforbund i Parat


Spørsmålene fra Luftfartstilsynet er sendt til 5 000 personer i den aktuelle yrkesgruppen og 50 prosent av disse har svart. Hegnar harselerer over lav svarprosent og spekulerer i om det er kun de misfornøyde og slitne pilotene og kabinansatte som har svart.

Saken fortsetter under bilde 
Petter_Førde_utsnitt_5459_0095QRjpgHegnar har rett i at svarprosenten i seg selv ikke er avgjørende for om svarene er representative i undersøkelsen. I meningsmålinger er det viktig at utvalget er riktig, samtidig har antall svar betydning for feilmarginen i undersøkelsen. I meningsmålinger som berører hele befolkningen i Norge, vil svar fra 1 000 eller flere være nok for 95 prosent sikkerhet. Selv om den metoden som er valgt av Luftfartstilsynet ikke er helt sammenlignbar, er en svarprosent på 50 prosent (2 500 personer) høyt. En skal være svært konspiratorisk for å tro at det er Norsk Pilotforbund som har påvirket de ansatte til å gi negative svar i undersøkelsen. 

Den gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen har en feilmargin, men det er uansett overveiende sannsynlig at resultatene gir et riktig bilde av hvordan vår arbeidsgruppe opplever hverdagen.

Jeg tror Hegnar er ganske alene når han hevder at de 2 500 svarene ikke er representative. Selv om ingen andre enn de som har svart mener det er problemer, tilsvarer svarprosenten at det er mellom 1 800 og 2 100 pilot- og kabinansatte som ikke får tilstrekkelig hvile og avkobling (reelt er antallet sannsynligvis mer enn dobbelt så høyt). 

Hegnar mener videre at det generelt er mange på norske arbeidsplasser som er slitne, og at dette ikke er spesielt for piloter og kabinansatte. Her avslører Hegnar at han ikke har lest rapporten. Ifølge Luftfartstilsynet sier 71 prosent av alle norske arbeidstakere (i andre tilsvarende undersøkelser) at de får tilstrekkelig hvile og avkobling, mens tilsvarende tall for piloter er 19 prosent og 12 prosent for kabinansatte. Mener virkelig Hegnar at det ikke er noen grunn til å rope et varsko basert på disse tallene? 

Fakta er at det i dag er langt strengere hviletidsregler for trailer- og bussjåfører, sammenlignet med piloter. Ingen vil ha en trett trailersjåfør i motgående kjørefelt, og alle forstår at hviletid for yrkessjåfører er knyttet til sikkerhetsspørsmål. Regelverket er i korte trekk slik at en trailersjåfør skal hvile minst 11 timer i døgnet og maksimal kjøretid per uke er 56 timer. En pilot derimot, kan beordres til åtte timer standbytid, etterfulgt av 14 timer i cockpit, dog begrenset til 18 timer sammenhengende våkentid. Pilotenes arbeidstid er videre begrenset til 60 timers uke.

Luftfartstilsynet og Hegnar har rett i at det i dag er få ulykker i norsk og internasjonal luftfart. Vi som har vår daglige jobb i luften, ønsker at det skal fortsette slik. Utfordringen er at reglene i europeisk luftfart stadig liberaliseres. 

USA, som vi ofte liker å sammenligne oss med, gjorde det samme inntil Buffalo-ulykken i 2009. Etterforskningen etter ulykken avslørte en rekke menneskelige faktorer knyttet til manglende hvile. President Obama signerte i 2010 en ny lov som i dag har vesentlig strengere hviletidsbestemmelser, sammenlignet med Europa. Vi forstår de kommersielle kreftene som ønsker liberalisering i luftfarten velkommen, og forstår at Hegnar finner glede i å harselere med piloter, som tradisjonelt har blitt sett på som privilegerte. Spørsmålet er om Hegnar og andre også tror vi er ufeilbarlige, selv uten tilstrekkelig hvile og søvn?

Det bør ikke deles ut rødt kort til Norsk Pilotforbund i denne saken, derimot bør Hegnar få rødt kort og bli sendt rett i dusjen for forsøk på ufine taklinger.

Trygve Hegnar deler ut rødt kort til Norsk Pilotforbund i sin leder torsdag 17. november